حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه


20 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
73 * 100 سانتی متر
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$12,500
78.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398

130 * 130 سانتی متر
برآورد
$40,000
-
$60,000
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398

Acrylic on silver leaves laid down on canvas
450 * 150 سانتی متر
برآورد
$30,000
-
$40,000
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398

اکریلیک روی بوم، acrylic on silver leaves laid down on canvas, in three parts
150 * 150 سانتی متر
برآورد
$30,000
-
$40,000
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398

اکریلیک روی بوم
180 * 180 سانتی متر
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$15,000
50%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398

رنگ روغن روی بوم
224 * 199 سانتی متر
برآورد
$70,000
-
$90,000
قیمت فروش
$112,500
40.625%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398

چاپ عکس
212.4 * 190.8 سانتی متر
1/3+1ap
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$23,125
32.143%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398

چاپ لامبدا روی آلومینیوم
100 * 150 سانتی متر
2/5 نسخه + 2 نسخه هنرمند
برآورد
$7,000
-
$10,000
قیمت فروش
$5,625
33.824%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398

شماره اثر #67 (فروخته شده)
embroidery, sequins and beads on velvet
90 * 99.5 سانتی متر
برآورد
$30,000
-
$40,000
قیمت فروش
$31,250
10.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398

oil, acrylic, tempera and glue on canvas
112 * 146 سانتی متر
برآورد
$130,000
-
$180,000
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398