حراج هنر معاصر / دوحه


11 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #1 (فروخته شده)
اکریلیک و جوهر روی کاغذ
76.2 * 76.2 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
233.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393

رنگ روغن روی لینن
182.9 * 137.2 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
159.07%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393

شماره اثر #6 (فروخته شده)
cibachrome print on photographic paper، dvd and digital beta master clone, n. 1/6 plus 1 a.p.
6/10 نسخه + 2 نسخه هنرمند
برآورد
 
قیمت فروش
7.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393

شماره اثر #7 (فروخته شده)
cibachrome print and ink, n. 2/5 plus 2 a.p.
164.1 * 129.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
10.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
81.3 * 81.3 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
33.929%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393

mirror, reverse-glass painting and plaster on wood in aluminium frame, in three parts، آینه، نقاشی پشت شیشه و گچ سوارشده روی تخته
217.8 * 169.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
174.118%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393

68.7 * 49.1 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393

شماره اثر #41 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
73.6 * 103.1 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393

جوهر روی بوم
145.6 * 160 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
26.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393

شماره اثر #44 (فروخته شده)
رنگ روغن، اکریلیک و چسب روی بوم
164 * 174 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
89.412%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393