حراج فروش آنلاین آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد Fr.1,000
1,012 دلار آمریکا
بیشینه برآورد Fr.1,500
1,518 دلار آمریکا
مجموع فروش Fr.3,000
3,037 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار Fr.3,000
3,037 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر
31 شهریور 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم - آنلاین آنلاین
29 شهریور 1400
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.9,330
10,082 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر آنلاین
27 اسفند 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا