ایام

حراج های گذشته

The Young Collectors Auction
دبی
22 اردیبهشت 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,600
حراج کلکسیونرهای جوان
بیروت
22 اردیبهشت 1394
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $31,600
حراج کلکسیونرهای جوان
بیروت
21 بهمن 1393
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $155,400
حراج کلکسیونرهای جوان
بیروت
8 مهر 1393
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $124,200
ایام - دبی - خرداد 1393
دبی
6 خرداد 1393
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €800
988 دلار آمریکا
حراج کلکسیونرهای جوان
بیروت
6 خرداد 1393
4 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $105,000
کلکسیونرهای جوان
1 بهمن 1392
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $25,200
کلکسیونرهای جوان
21 آبان 1392
مجموع فروش ها $0
ایام - دبی - شهریور 1392
دبی
25 شهریور 1392
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $130,940
United Nations World Food Programme - Charity Auction
دبی
10 اردیبهشت 1392
مجموع فروش ها $0