بوکوفسکیز

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن + دیزاین 628
4 آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن + دیزاین 624
27 خرداد 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €17,100
19,250 دلار آمریکا
هنر مدرن + دیزاین 620
6 آذر 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €42,955
47,245 دلار آمریکا
هنر و دیزاین معاصر
7 آبان 1387
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,800
6,076 دلار آمریکا
هنر معاصر
5 اردیبهشت 1386
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €5,720
7,836 دلار آمریکا