گالری قندریز

تهران | ایران
نمایشگاه های گذشته

طبیعت بی‌جان
1 اردیبهشت - 31 اردیبهشت 1347
نمایشگاه آثار طراحی و حکاکی
13 اردیبهشت - 30 اردیبهشت 1345
نمایشگاه آثار طراحی و حکاکی منصور قندریز
13 اردیبهشت - 30 اردیبهشت 1345
نمایشگاه نقاشی بهمن محصص
10 اسفند - 25 اسفند 1343