حراج ملی

حراج های گذشته

هفتمین حراج ملی
تهران
1 تیر 1401
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
11
فروخته نشده
مجموع فروش ها 424,240,000,000﷼
1,277,831 دلار آمریکا
ششمین حراج ملی آنلاین
تهران
18 مرداد 1399
مجموع فروش ها 0﷼
0 دلار آمریکا
حراج ملی - تهران - مرداد 1397
تهران
5 مرداد 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 3,300,000,000﷼
35,870 دلار آمریکا
حراج ملی - تهران - مرداد 1397
تهران
5 مرداد 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 1,000,000,000﷼
10,870 دلار آمریکا
سومین حراج ملی
تهران
2 شهریور 1395
مجموع فروش ها 0﷼
0 دلار آمریکا