• رحمت 1384
  • اکریلیک، رنگ روغن، و رنگ کالیگرافیک روی بوم
  • نقاشیخط
  • 150 * 150 سانتی متر
برآورد
£2,000
2,759 دلار آمریکا
- £4,000
5,518 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,875
9,484 دلار آمریکا
129.167%
سایر آثار هنری علی اجلی

آرتچارت | بدون عنوان از علی اجلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389
آرتچارت | بدون عنوان از علی اجلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
44.231%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 18,964 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,642 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,550 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+49.196%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | خورشید دوباره خواهد درخشید از محمد بزرگی
خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
£7,000
8,750 دلار آمریکا
-
£10,000
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,562
9,453 دلار آمریکا
11.035%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 فروردین 1398
آرتچارت | ستایش از محمود زنده رودی
ستایش
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396