برآورد
£600
845 دلار آمریکا
- £800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£637
897 دلار آمریکا
9%
سایر آثار هنری علی قهرمانی

آرتچارت | عشاق 2 از علی قهرمانی
عشاق 2
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,749 دلار آمریکا
41.667%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | عشاق 1 از علی قهرمانی
عشاق 1
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,000
1,372 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,399 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,213 دلار آمریکا
کمینه برآورد 971 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,249 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+6.964%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | عشق از علی قهرمانی
عشق
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£573
807 دلار آمریکا
18.143%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | دامان کوه از محمد شاکر
دامان کوه
برآورد
£600
790 دلار آمریکا
-
£800
1,053 دلار آمریکا
قیمت فروش
£750
987 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | سکه‌‌های طلای باستانی و اسب از ناصر اویسی
سکه‌‌های طلای باستانی و اسب
برآورد
$1,200
-
$1,600
قیمت فروش
$1,040
25.714%
تاریخ حراج
آیگر هتل - 17 اسفند 1400