• بدون عنوان (از مجموعه‌ی "تصویر تصورات") 1381 - 1386
  • sepia photograph on paper (unframed)
  • عکاسی
  • 70 * 70 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 5
  • امضا شده به فارسی و شماره نسخه خورده 10/5 (پایین راست)
برآورد
£1,500
2,073 دلار آمریکا
- £2,000
2,764 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,750
5,183 دلار آمریکا
114.286%
آرتچارت | از مجموعه هیچ، هیچ از شادی قدیریان
از مجموعه هیچ، هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | قو سوار شماره 3 از پرستو فروهر
قو سوار شماره 3
برآورد
 
قیمت فروش
20.833%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 فروردین 1392
آرتچارت | گلها از مجموعه تصویر خیال از بهمن جلالی
گلها از مجموعه تصویر خیال
برآورد
 
قیمت فروش
120%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | تصویر تصورات از بهمن جلالی
تصویر تصورات
برآورد
 
قیمت فروش
35%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | تصویر تصورات 1 از بهمن جلالی
تصویر تصورات 1
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | از مجموعه‌ی تصویر تصورات از بهمن جلالی
از مجموعه‌ی تصویر تصورات
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 مهر 1386
آرتچارت | از مجموعه‌ی تصویر تصورات (زن طلایی) از بهمن جلالی
از مجموعه‌ی تصویر تصورات (زن طلایی)
برآورد
 
قیمت فروش
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 مهر 1386
آرتچارت | تصویر تصورات (مادربزرگ و گل‌ها) از بهمن جلالی
تصویر تصورات (مادربزرگ و گل‌ها)
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 مهر 1386