• مینوتور مردم خوب را می ترساند 1344
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 150 * 100 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
4 اردیبهشت 1397
برآورد
قیمت فروش
74.286%
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 142,955 دلار آمریکا
کمینه برآورد 72,157 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 97,984 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+65.596%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | کارگران در حال استراحت از حامد اویس
کارگران در حال استراحت
برآورد
£35,000
48,356 دلار آمریکا
-
£45,000
62,172 دلار آمریکا
قیمت فروش
£437,500
604,449 دلار آمریکا
993.75%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | REQUIEM OMNIBUS (DEATH OF MARTIN LUTHER KING) از بهمن محصص
مرگ مارتین لوتر کینگ
برآورد
 
قیمت فروش
77.197%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 اردیبهشت 1396
آرتچارت | ماه از کاظم حیدر
ماه
برآورد
£180,000
223,853 دلار آمریکا
-
£250,000
310,907 دلار آمریکا
قیمت فروش
£635,400
790,200 دلار آمریکا
195.535%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402