• بدون عنوان 1349
  • نقاشیخط
  • 70 * 70 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 70، امضا شده و تاریخ خورده 70 پشت اثر
فروش در - خانه حراج
2 آبان 1387
برآورد
قیمت فروش
41.667%
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
-
£30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,062
32,548 دلار آمریکا
0.248%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | Sans titre از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
97%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 خرداد 1387
آرتچارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی عدد) از حسین زنده رودی
بدون عنوان (از مجموعه‌ی عدد)
برآورد
 
قیمت فروش
4.762%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | Khon + Ker از حسین زنده رودی
Khon + Ker
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرتچارت | مه + حاجی از حسین زنده رودی
مه + حاجی
برآورد
 
قیمت فروش
16.229%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 آذر 1387
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
8.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
£20,000
25,000 دلار آمریکا
-
£30,000
37,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,500
28,125 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
120.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
21.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 آذر 1387