• جوزف تأمل کرد 1385
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 112 * 142 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "لباف 2004" و امضا شده و تاریخ خورده به فارسی (پشت اثر)
فروش در - خانه حراج
9 اردیبهشت 1388
برآورد
قیمت فروش
20%
سایر آثار هنری فرساد لباف

آرتچارت | جوزف از فرساد لباف
جوزف
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 خرداد 1388
آرتچارت | جوزف (نگاه) از فرساد لباف
جوزف (نگاه)
برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
-
£4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£319
443 دلار آمریکا
89.375%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | جوانیِ بدون عنوان از فرساد لباف
جوانیِ بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,222 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,391 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,281 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-54.688%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از عباس شهسوار
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,400,000,000﷼
8,730 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شایسته پور
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
9,928 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شافعی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402