برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,062
5,489 دلار آمریکا
0%
آرتچارت | بدون عنوان از مصطفی سرابی
بدون عنوان
برآورد
£600
837 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,335 دلار آمریکا
446.429%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | انجیر و برگ انجیر از فریدون آو
انجیر و برگ انجیر
برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
-
£8,000
10,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,310
6,638 دلار آمریکا
18.308%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | مادر ترزا از آنا بقیگویان
مادر ترزا
برآورد
£2,500
3,430 دلار آمریکا
-
£5,000
6,860 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
4,373 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از شیرازه هوشیاری
بدون عنوان
برآورد
£2,000
2,381 دلار آمریکا
-
£3,000
3,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,670
6,750 دلار آمریکا
126.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 18 اسفند 1401
آرتچارت | بدون عنوان از رکنی حائری زاده
بدون عنوان
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$5,040
0.8%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | عشاق از صادق تبریزی
عشاق
برآورد
 
قیمت فروش
16%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 خرداد 1385
آرتچارت | بدون عنوان (منظره روستایی) از جاذبیه سری
بدون عنوان (منظره روستایی)
برآورد
£2,000
2,796 دلار آمریکا
-
£3,000
4,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,080
5,703 دلار آمریکا
63.2%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
21.875%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 شهریور 1387
آرتچارت | صورت قرمز از اردشیر محصص
صورت قرمز
برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
-
£6,000
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,600
4,800 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399