• بدون عنوان 1395
  • oil on carton, framed، رنگ روغن روی کارتن
  • نقاشی
  • 42 * 30 سانتی متر
20 اسفند 1399
برآورد
£600
837 دلار آمریکا
- £800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,335 دلار آمریکا
446.429%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,627 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,851 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,862 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+232.899%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | انجیر و برگ انجیر از فریدون آو
انجیر و برگ انجیر
برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
-
£8,000
10,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,310
6,638 دلار آمریکا
18.308%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
آرتچارت | مادر ترزا از آنا بقیگویان
مادر ترزا
برآورد
£2,500
3,430 دلار آمریکا
-
£5,000
6,860 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,188
4,373 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بازار از جاذبیه سری
بازار
برآورد
£2,500
3,446 دلار آمریکا
-
£3,500
4,824 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,725
5,134 دلار آمریکا
24.167%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400