• فیگورهایی روی آبی 1372
  • ترکیب مواد روی مقوا
  • نقاشی
  • 30 * 13 سانتی متر
برآورد
£2,500
3,378 دلار آمریکا
- £3,500
4,730 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری جاذبیه سری

آرتچارت | بازار از جاذبیه سری
بازار
برآورد
£2,500
3,446 دلار آمریکا
-
£3,500
4,824 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,725
5,134 دلار آمریکا
24.167%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان (منظره روستایی) از جاذبیه سری
بدون عنوان (منظره روستایی)
برآورد
£2,000
2,796 دلار آمریکا
-
£3,000
4,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,080
5,703 دلار آمریکا
63.2%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان (درختان) از جاذبیه سری
بدون عنوان (درختان)
برآورد
£20,000
26,368 دلار آمریکا
-
£30,000
39,552 دلار آمریکا
قیمت فروش
£32,760
43,191 دلار آمریکا
31.04%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 37,171 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,380 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 26,593 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+95.598%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از اوغيت الخوری كالان
بدون عنوان
برآورد
£8,000
10,043 دلار آمریکا
-
£12,000
15,065 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از جلیل رسولی
بدون عنوان
برآورد
30,000,000﷼
125 دلار آمریکا
-
90,000,000﷼
376 دلار آمریکا
قیمت فروش
75,000,000﷼
313 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از محمد المليحي
بدون عنوان
برآورد
£5,000
6,592 دلار آمریکا
-
£7,000
9,229 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,820
11,628 دلار آمریکا
47%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401