• شهرزاد 1354
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 55 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 1975
    قاب‌شده
برآورد
£20,000
27,956 دلار آمریکا
- £30,000
41,935 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری حافظ الدروبی

آرتچارت | بدون عنوان از حافظ الدروبی
بدون عنوان
برآورد
€12,000
13,069 دلار آمریکا
-
€18,000
19,604 دلار آمریکا
قیمت فروش
€30,000
32,673 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از حافظ الدروبی
بدون عنوان
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$16,380
9.2%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | خانواده از حافظ الدروبي
خانواده
برآورد
£12,000
14,924 دلار آمریکا
-
£18,000
22,385 دلار آمریکا
قیمت فروش
£51,200
63,674 دلار آمریکا
241.333%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 35,828 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,514 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 17,188 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+128.226%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | تئاتر زندگی از بهاره نوبی
تئاتر زندگی
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | جدایی از آیسی و سوت
جدایی
برآورد
€800
840 دلار آمریکا
-
€1,000
1,050 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 31 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از رها رئیس‌نیا
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 10 اردیبهشت 1400