فروش در - خانه حراج
9 تیر 1394
برآورد
فروخته نشده
سایر آثار هنری حسن جهانی

آرتچارت | پرتقالی از حسن جهانی
پرتقالی
برآورد
 
قیمت فروش
18.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
آرتچارت | ماهی از حسن جهانی
ماهی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
آرتچارت | درخت از حسن جهانی
درخت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 654 دلار آمریکا
کمینه برآورد 472 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 629 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | پرتقالی از حسن جهانی
پرتقالی
برآورد
 
قیمت فروش
18.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£357
498 دلار آمریکا
42.8%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | صبح 7 از پوران جین‌چی
صبح 7
برآورد
 
قیمت فروش
12.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391