آرتچارت | پل از سیا ارمجانی
پل
برآورد
£50,000
65,789 دلار آمریکا
-
£70,000
92,105 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | بوسه از فرح اصولی
بوسه
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390
آرتچارت | بوسه از فرح اصولی
بوسه
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 آبان 1390
آرتچارت | بشکه‌ی نفت از شیوا احمدی
بشکه‌ی نفت
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1389
آرتچارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
24%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 اسفند 1395
آرتچارت | بدون عنوان از شاکر حسن آل سعید
بدون عنوان
برآورد
£8,000
11,027 دلار آمریکا
-
£12,000
16,540 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,250
27,912 دلار آمریکا
102.5%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | هلال از مسعود عربشاهی
هلال
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£10,000
14,085 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | هلال از مسعود عربشاهی
هلال
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£10,000
14,085 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | لاک قرمز از سمیر رافی
لاک قرمز
برآورد
€3,000
3,226 دلار آمریکا
-
€4,000
4,301 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,500
1,613 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402