آرتچارت | گاو نر از محمد صبری
گاو نر
برآورد
£6,000
8,232 دلار آمریکا
-
£8,000
10,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,495 دلار آمریکا
9.286%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | کباب کتاب از اسلاوها و تاتارها
کباب کتاب
برآورد
$8,500
-
$8,500
تاریخ حراج
جادوی پارسی - 21 بهمن 1398
آرتچارت | هیچ ابستاده از پرویز تناولی
هیچ ابستاده
برآورد
 
قیمت فروش
16.244%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396