برآورد
£4,000
5,519 دلار آمریکا
- £6,000
8,278 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,759 دلار آمریکا
60%
سایر آثار هنری رکان دبدوب

آرتچارت | فرم انتزاعی از رکان دبدوب
فرم انتزاعی
برآورد
£2,000
2,817 دلار آمریکا
-
£3,000
4,225 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | اسب‌ها در طوفان از رکان دبدوب
اسب‌ها در طوفان
برآورد
£3,000
4,116 دلار آمریکا
-
£5,000
6,860 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,498 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | منظره‌ی شهر از رکان دبدوب
منظره‌ی شهر
برآورد
£3,000
3,948 دلار آمریکا
-
£5,000
6,581 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,283 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,150 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,454 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-31.417%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | زن نشسته از مرجانه ساتراپی
زن نشسته
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 17 خرداد 1396
آرتچارت | بدون عنوان از نیکزاد نجومی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | زوج از محسن احمدوند
زوج
برآورد
 
قیمت فروش
3.579%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388