برآورد
£2,000
2,781 دلار آمریکا
- £4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,020
1,418 دلار آمریکا
66%
آرتچارت | حب (عشق) از سمیر سایق
حب (عشق)
برآورد
£3,000
3,763 دلار آمریکا
-
£5,000
6,271 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,599 دلار آمریکا
68.125%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401