• بدون عنوان (از سری ربودن) 1377
  • چاپ سیباکروم
  • عکاسی
  • 59 * 40 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه 6
3 فروردین 1400
برآورد
£5,000
6,849 دلار آمریکا
- £7,000
9,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,630 دلار آمریکا
5%
آرتچارت | حروف از پرستو فروهر
حروف
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 اردیبهشت 1389
آرتچارت | مکه I (از سری منقضی شده) از زیاد انتر
مکه I (از سری منقضی شده)
برآورد
£6,000
8,219 دلار آمریکا
-
£8,000
10,959 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,630 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
آرتچارت | دست‌ها از شیرین نشاط
دست‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
72.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 خرداد 1386
آرتچارت | بدون عنوان (طوبی) از شیرین نشاط
بدون عنوان (طوبی)
برآورد
£2,500
3,406 دلار آمریکا
-
£3,500
4,768 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,625
7,663 دلار آمریکا
87.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 13 مهر 1400
آرتچارت | از مجموعه‌ی نبض از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی نبض
برآورد
 
قیمت فروش
9.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1387
آرتچارت | از مجموعه‌ی نبض از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی نبض
برآورد
 
قیمت فروش
9.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1387
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی تصرف از شیرین نشاط
بدون عنوان از مجموعه‌ی تصرف
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$6,930
1%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 15 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
€3,000
3,649 دلار آمریکا
-
€4,000
4,865 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,800
9,487 دلار آمریکا
122.857%
تاریخ حراج
آرتکیوریال - 21 اردیبهشت 1400
آرتچارت | ربودن از شیرین نشاط
ربودن
برآورد
£4,000
4,760 دلار آمریکا
-
£6,000
7,139 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,048
7,197 دلار آمریکا
20.96%
تاریخ حراج
ساتبیز - 17 فروردین 1400