حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آسیای جنوبی


21 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
اکریلیک و قطعات آینه روی تخته
100 * 130 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389

شماره اثر 81*W (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
200 * 170 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389

شماره اثر 82*W (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
280 * 200 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
32%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389

ترکیب مواد روی بوم
140 * 120 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389

اکریلیک روی بوم
200 * 150 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389

87 * 77 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
14%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389

رنگ روغن روی بوم
200 * 120 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
62%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389

اکریلیک روی بوم
200 * 100 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389

ترکیب مواد روی بوم
200 * 180 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389

شماره اثر #62 (فروخته شده)
اکریلیک و جوهر روی بوم
150 * 150 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 خرداد 1389