تهران

تهران | ایران
مقایسه
حراج های گذشته

تهران- شانزدهمین دوره- هنر معاصر ایران
تهران
10 تیر 1401
36 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
84 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 781,000,000,000﷼
2,440,625 دلار آمریکا
تهران - پانزدهمین دوره- هنر مدرن ایران
تهران
24 دی 1400
32 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
48 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 1,588,900,000,000﷼
6,355,600 دلار آمریکا
تهران - چهاردهمین دوره- هنر معاصر ایران
تهران
21 مرداد 1400
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
63 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 427,180,000,000﷼
1,708,720 دلار آمریکا
تهران - سیزدهمین دوره- هنر مدرن و معاصر ایران
تهران
26 دی 1399
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا
تهران - دوازدهمین دوره- هنر معاصر ایران
تهران
27 دی 1398
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
60 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 316,770,000,000﷼
2,334,340 دلار آمریکا
تهران - یازدهمین دوره- هنر کلاسیک و مدرن ایران
تهران
14 تیر 1398
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
63 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها 437,040,000,000﷼
3,323,498 دلار آمریکا
تهران - دهمین دوره- هنر معاصر ایران
تهران
21 دی 1397
66 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
45 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 344,030,000,000﷼
2,991,565 دلار آمریکا
تهران - نهمین دوره- هنر کلاسیک و مدرن ایران
تهران
8 تیر 1397
29 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
43 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها 313,880,000,000﷼
3,692,706 دلار آمریکا
تهران - هشتمین دوره- هنر معاصر ایران
تهران
22 دی 1396
47 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
68 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 144,920,000,000﷼
3,278,733 دلار آمریکا
تهران - هفتمین دوره- هنر کلاسیک و مدرن ایران
تهران
16 تیر 1396
19 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
43 فروخته شده
در بازه برآوردها
9 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 260,630,000,000﷼
6,880,412 دلار آمریکا