3 فروردین 1400
برآورد
£10,000
13,699 دلار آمریکا
- £15,000
20,548 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,480
82,849 دلار آمریکا
383.84%
آرتچارت | معما 92 از آیدین آغداشلو
معما 92
برآورد
40,000,000,000﷼
79,365 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
99,206 دلار آمریکا
قیمت فروش
46,200,000,000﷼
91,667 دلار آمریکا
2.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان (خوانندگان) از حامد نَدا
بدون عنوان (خوانندگان)
برآورد
£30,000
37,253 دلار آمریکا
-
£40,000
49,671 دلار آمریکا
قیمت فروش
£69,850
86,738 دلار آمریکا
99.571%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | زنان نیل از منیر فهیم
زنان نیل
برآورد
£6,000
7,525 دلار آمریکا
-
£10,000
12,542 دلار آمریکا
قیمت فروش
£60,780
76,232 دلار آمریکا
659.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از پروانه اعتمادی
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
36,101 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
قیمت فروش
37,400,000,000﷼
67,509 دلار آمریکا
49.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از بهجت صدر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396
آرتچارت | نیمرخ سرخ از هوشنگ پزشک نیا
نیمرخ سرخ
برآورد
£12,000
16,559 دلار آمریکا
-
£18,000
24,838 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از بهجت صدر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
48.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£60,000
82,793 دلار آمریکا
-
£80,000
110,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
£56,700
78,239 دلار آمریکا
19%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | MINOTAURO از بهمن محصص
مینوتور
برآورد
 
قیمت فروش
97%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389