• بدون عنوان 1350
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشیخط
  • 120 * 120 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده "ف. پیلارام 72" (پایین چپ)
فروش در - خانه حراج
7 اردیبهشت 1389
برآورد
قیمت فروش
6.25%
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
300%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1395
آرتچارت | پیش از عبور تلماخوس از حسین زنده رودی
پیش از عبور تلماخوس
برآورد
15,000,000,000﷼
60,000 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
80,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
15,000,000,000﷼
60,000 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
40,000 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
60,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | اندام از حسین زنده رودی
اندام
برآورد
110,000,000,000﷼
223,350 دلار آمریکا
-
130,000,000,000﷼
263,959 دلار آمریکا
قیمت فروش
112,000,000,000﷼
227,411 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | لالم + لالم از حسین زنده رودی
لالم + لالم
برآورد
 
قیمت فروش
138.095%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 5 اردیبهشت 1396
آرتچارت | اسه+فاسه از حسین زنده رودی
اسه+فاسه
برآورد
 
قیمت فروش
73.48%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 فروردین 1389
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
£40,000
52,736 دلار آمریکا
-
£50,000
65,920 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,400
66,447 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392