• بدون عنوان 1348
  • رنگ روغن، موم طلایی و رنگ متالیک روی بوم
  • نقاشیخط
  • 70 * 50 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده به فارسی (پایین چپ)؛ امضا شده "فرامرز پیلارام" پشت اثر
فروش در - خانه حراج
9 اردیبهشت 1388
برآورد
فروخته نشده
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£357
498 دلار آمریکا
42.8%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | اسب‌ها از حسن جهانی
اسب‌ها
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
-
£30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,062
32,548 دلار آمریکا
0.248%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | الله از محمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
-
£30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,062
32,548 دلار آمریکا
0.248%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرتچارت | بدون عنوان از حسین مادی
بدون عنوان
برآورد
€15,000
18,282 دلار آمریکا
-
€18,000
21,938 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,000
15,844 دلار آمریکا
21.212%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | الله زرد از محمد احصایی
الله زرد
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1387
آرتچارت | القیام از محمد بوثلجى
القیام
برآورد
€500
609 دلار آمریکا
-
€800
975 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400