برآورد
£4,000
5,563 دلار آمریکا
- £7,000
9,734 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,092 دلار آمریکا
7.273%
سایر آثار هنری حُسنی بنانی

آرتچارت | بدون عنوان از حُسنی بنانی
بدون عنوان
برآورد
€3,000
3,226 دلار آمریکا
-
€4,000
4,301 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از حُسنی بنانی
بدون عنوان
برآورد
€3,000
3,226 دلار آمریکا
-
€4,000
4,301 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,092 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,563 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,734 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-7.273%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از اِم اِسمارت
بدون عنوان
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£2,000
2,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,080
5,597 دلار آمریکا
172%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از پروانه اعتمادی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | رخش و سیمرغ از ناصر اویسی
رخش و سیمرغ
برآورد
£3,000
3,750 دلار آمریکا
-
£5,000
6,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,312
7,890 دلار آمریکا
57.8%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399