• بدروم روی قایق 1 1384
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 25 * 77 سانتی متر
  • امضا شده سمت راست
    امضا شده، تیتر و تاریخ خورده پشت اثر

برآورد
€30,000
34,682 دلار آمریکا
- €40,000
46,243 دلار آمریکا
قیمت فروش
€39,000
45,087 دلار آمریکا
11.429%
سایر آثار هنری اوغيت الخوری كالان

آرتچارت | بدون عنوان از هوغيت كالاند
بدون عنوان
برآورد
£30,000
41,396 دلار آمریکا
-
£40,000
55,195 دلار آمریکا
قیمت فروش
£30,240
41,728 دلار آمریکا
13.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از هوغيت كالاند
بدون عنوان
برآورد
$10,000
-
$15,000
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | بدون عنوان از اوغيت الخوری كالان
بدون عنوان
برآورد
£8,000
10,043 دلار آمریکا
-
£12,000
15,065 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 23 فروردین 1403
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 55,441 دلار آمریکا
کمینه برآورد 45,598 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 65,055 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+1.107%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها