• بدون عنوان (فرم مردانه و زنانه) 1365
  • جوهر روی کاغذ
  • طراحی
  • 33.5 * 47 سانتی متر
  • امضا شده "اسماعیل فتاح" و تاریخ خورده 1986 (بالا وسط)
    قاب‌شده
برآورد
£5,000
6,892 دلار آمریکا
- £8,000
11,027 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری اسماعیل فتاح

آرتچارت | بدون عنوان از اسماعیل فتاح
بدون عنوان
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$10,080
44%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | صورت از اسماعیل فتاح
صورت
برآورد
£25,000
31,091 دلار آمریکا
-
£35,000
43,527 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,840
44,572 دلار آمریکا
19.467%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | مرد و زن از اسماعیل فتاح
مرد و زن
برآورد
£12,000
14,924 دلار آمریکا
-
£16,000
19,898 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,640
20,694 دلار آمریکا
18.857%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 19,112 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,619 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,065 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+29.408%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از نجمه پاشایی
بدون عنوان
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
-
£500
697 دلار آمریکا
قیمت فروش
£363
506 دلار آمریکا
9.25%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از نجمه پاشایی
بدون عنوان
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
-
£500
697 دلار آمریکا
قیمت فروش
£382
533 دلار آمریکا
4.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | حاجی فیروز از اردشیر محصص
حاجی فیروز
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1394