• ترکیب‌بندی معماری 1 1344
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 115 * 32 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 1965
    قاب‌‎شده
برآورد
£4,000
5,591 دلار آمریکا
- £6,000
8,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,562
13,366 دلار آمریکا
91.24%
سایر آثار هنری لورنا سلیم

آرتچارت | بغدادیت از لورنا سلیم
بغدادیت
برآورد
£5,000
6,218 دلار آمریکا
-
£7,000
8,705 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,880
13,531 دلار آمریکا
81.333%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | دو پرتره از لورنا سلیم
دو پرتره
برآورد
£3,000
3,731 دلار آمریکا
-
£5,000
6,218 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,376
6,686 دلار آمریکا
34.4%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | محله قدیمی یهودیان، بغداد از لورنا سلیم
محله قدیمی یهودیان، بغداد
برآورد
£5,000
6,218 دلار آمریکا
-
£7,000
8,705 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,320
10,347 دلار آمریکا
38.667%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 15,593 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,851 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,523 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+83.204%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | محله قدیمی یهودیان، بغداد از لورنا سلیم
محله قدیمی یهودیان، بغداد
برآورد
£5,000
6,218 دلار آمریکا
-
£7,000
8,705 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,320
10,347 دلار آمریکا
38.667%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | خانه‌های قدیمی در کَرخ از لورنا سلیم
خانه‌های قدیمی در کَرخ
برآورد
£3,000
4,145 دلار آمریکا
-
£4,000
5,526 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,625
14,679 دلار آمریکا
203.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | برج از سیراک ملکونیان
برج
برآورد
£10,000
13,333 دلار آمریکا
-
£15,000
20,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,475
15,300 دلار آمریکا
8.2%
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399