• تهران 1351
  • آبرنگ روی کاغذ
  • نقاشی
  • 25 * 35 سانتی متر
  • امضا شده، تیتر و تاریخ خورده  M. Chahbazian / 1972 / Tehran 
    قاب‌شده
برآورد
$400 - $600
قیمت فروش
$250
50%
آرتچارت | بدون عنوان از محمود ساکی
بدون عنوان
برآورد
£150
209 دلار آمریکا
-
£250
349 دلار آمریکا
قیمت فروش
£191
266 دلار آمریکا
4.5%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از بهزاد شیشه گران
بدون عنوان
برآورد
25,000,000﷼
162 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
519 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000﷼
195 دلار آمریکا
42.857%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 16 اسفند 1398
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$275
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 2 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$250
2400%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 18 تیر 1401
آرتچارت | سید نصرالدین از میشا شهبازیان
سید نصرالدین
برآورد
$400
-
$600
قیمت فروش
$200
60%
تاریخ حراج
کمپانی پوتومَک - 4 فروردین 1400
آرتچارت | مسجد آبی تهران از میشا شهبازیان
مسجد آبی تهران
برآورد
$400
-
$600
قیمت فروش
$200
60%
تاریخ حراج
کمپانی پوتومَک - 4 فروردین 1400
آرتچارت | چشم‌اندازی با مسجد از میشا شهبازیان
چشم‌اندازی با مسجد
برآورد
$400
-
$600
قیمت فروش
$200
60%
تاریخ حراج
کمپانی پوتومَک - 4 فروردین 1400
آرتچارت | سر قبر آقا از میشا شهبازیان
سر قبر آقا
برآورد
$400
-
$600
قیمت فروش
$200
60%
تاریخ حراج
کمپانی پوتومَک - 4 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر تبریزی
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$300
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 11 دی 1400