• خواهران و انار
  • جیکلا روی بوم
  • چاپ
  • 76.2 * 50.8 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 10
  • نسخه ۷
30 اسفند 1399
برآورد
$600 - $1,200
فروخته نشده
آرتچارت | حب (عشق) از سمیر سایق
حب (عشق)
برآورد
£1,000
1,316 دلار آمریکا
-
£2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£425
559 دلار آمریکا
71.667%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | موسیقی شرقی از حسین مادی
موسیقی شرقی
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£500
658 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از بهرام دبیری
بدون عنوان
برآورد
$1,700
-
$2,300
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 15 بهمن 1402
آرتچارت | سبزه از حسین مادی
سبزه
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,500
1,974 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | عشق از سمیر سایق
عشق
برآورد
£800
1,098 دلار آمریکا
-
£1,200
1,646 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,099 دلار آمریکا
53%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بانوی شرقی از حسین مادی
بانوی شرقی
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,125
2,797 دلار آمریکا
5.556%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | نور مهتاب از ارغوان خسروی
نور مهتاب
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 19 مرداد 1402
آرتچارت | نور مهتاب از ارغوان خسروی
نور مهتاب
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 19 مرداد 1402
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از بهزاد شیشه گران
طبیعت بی‌جان
برآورد
$1,100
-
$2,400
تاریخ حراج
ونو آرت - 21 خرداد 1402