• موسیقی شرقی 1400
  • pigmented giclée on archival paper
  • چاپ
  • 58 * 50 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده مادی 2022 (پایین راست)؛ شماره نسخه خورده 9/11؛ امضا شده به عربی و انگلیسی حین چاپ مادی 2004 (پایین راست)؛ منتشر شده توسط تیل اِدیشنز
    فروخته‌شده همراه گواهی اصالت مِهر شده توسط تیل اِدیشنز
    قاب‌شده
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
- £2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£500
658 دلار آمریکا
71.429%
سایر آثار هنری حسین مادی

آرتچارت | دانشگاه آمریکایی بیروت از حسین مادی
دانشگاه آمریکایی بیروت
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£2,500
3,290 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | اروپا از حسین مادی
اروپا
برآورد
£5,000
6,271 دلار آمریکا
-
£7,000
8,780 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,355
6,716 دلار آمریکا
10.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | سبزه از حسین مادی
سبزه
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
-
£2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,500
1,974 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,606 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,502 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,829 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+6.218%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | حب (عشق) از سمیر سایق
حب (عشق)
برآورد
£1,000
1,316 دلار آمریکا
-
£2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£425
559 دلار آمریکا
71.667%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£357
498 دلار آمریکا
42.8%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | محمد مصدق از افسون  
محمد مصدق
برآورد
€1,500
1,613 دلار آمریکا
-
€2,000
2,151 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402