• بدون عنوان 1369
  • گواش روی کاغذ
  • نقاشی
  • 25 * 35.5 سانتی متر
  • امضا شده "Omar El-Nagdi" و تاریخ خورده "21/1/1991" به عربی (پایین وسط)
    قاب‌شده
برآورد
£1,200
1,669 دلار آمریکا
- £1,800
2,503 دلار آمریکا
قیمت فروش
£701
975 دلار آمریکا
53.25%
سایر آثار هنری عُمَر ال نقدی

آرتچارت | بدون عنوان (آبی) از عُمَر ال نقدی
بدون عنوان (آبی)
برآورد
£12,000
16,540 دلار آمریکا
-
£20,000
27,567 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,020 دلار آمریکا
4.688%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | غزه از عُمَر ال نقدی
غزه
برآورد
£250,000
313,558 دلار آمریکا
-
£450,000
564,405 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | پرتره‌ی یک دختر از عُمَر ال نقدی
پرتره‌ی یک دختر
برآورد
£7,500
10,289 دلار آمریکا
-
£10,000
13,719 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,838
14,868 دلار آمریکا
23.857%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,124 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,075 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,140 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+23.595%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | رستم و خرش از محسن احمدوند
رستم و خرش
برآورد
 
قیمت فروش
14.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | حمل کردن خون من از محسن احمدوند
حمل کردن خون من
برآورد
 
قیمت فروش
14.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 خرداد 1394
آرتچارت | از مجموعه: چشم اندازهای عرفانی و ارتعاشات کیهانی از کامروز آرام
از مجموعه: چشم اندازهای عرفانی و ارتعاشات کیهانی
برآورد
£600
831 دلار آمریکا
-
£800
1,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
£750
1,039 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 2 فروردین 1400