• درویش 1400
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 50 * 50 سانتی متر
  • امضا شده ر. رفائی (پایین چپ)؛ تاریخ خورده 21 (پایین راست)؛ امضا شده ر رفائی "درویش" 21 (پشت اثر)
    فروخته‌شده همراه گواهی اصالت امضا شده توسط هنرمند
برآورد
£1,500
1,974 دلار آمریکا
- £2,500
3,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,632 دلار آمریکا
0%
سایر آثار هنری رئوف رفاعی

آرتچارت | بدون عنوان از رئوف رفاعی
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,488 دلار آمریکا
-
£6,000
8,232 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,000
19,207 دلار آمریکا
180%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | درویش از رئوف رفاعی
درویش
برآورد
£6,000
7,525 دلار آمریکا
-
£8,000
10,034 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,025
17,591 دلار آمریکا
100.357%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | از سریال "عشق درویچی" از رئوف رفاعی
از سریال "عشق درویچی"
برآورد
€9,300
10,129 دلار آمریکا
-
€11,000
11,980 دلار آمریکا
قیمت فروش
€20,000
21,782 دلار آمریکا
97.044%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 15,303 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,279 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,384 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+94.35%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | لایه‌ی آغازین از گلناز کیانی
لایه‌ی آغازین
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$2,000
71.429%
تاریخ حراج
حراج فرست بید - 10 تیر 1403
آرتچارت | لایه‌ی آغازین از گلناز کیانی
لایه‌ی آغازین
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$2,250
67.857%
تاریخ حراج
حراج فرست بید - 10 تیر 1403
آرتچارت | چشم‌انداز قرمز از مازن الرفاعي
چشم‌انداز قرمز
برآورد
€2,000
2,312 دلار آمریکا
-
€3,000
3,468 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,600
3,006 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400