• بدون عنوان (خوش‌نویسی) 1341
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشیخط
  • 45 * 64 سانتی متر
  • امضا شده "ر. مافی" و تاریخ خورده "1352" (پایین راست)، به انگلیسی و فارسی
    قاب‌شده
برآورد
£6,000
8,232 دلار آمریکا
- £8,000
10,975 دلار آمریکا
فروخته نشده
آرتچارت | پرتقالی از حسن جهانی
پرتقالی
برآورد
 
قیمت فروش
18.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 تیر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از فریدون امیدی
بدون عنوان
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,275
1,778 دلار آمریکا
410%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مهرداد شوقی حق دوست
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 آذر 1397
آرتچارت | بدون عنوان (طراحی 7) از گلناز فتحی
بدون عنوان (طراحی 7)
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان (طراحی 7) از گلناز فتحی
بدون عنوان (طراحی 7)
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
24.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | ترکیب‌بندی از ابول عتیقه‌چی
ترکیب‌بندی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آذر 1397
آرتچارت | ذکر الله از محمد احصایی
ذکر الله
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 آبان 1391
آرتچارت | ترکیب‌بندی انتزاعی از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی انتزاعی
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389