فروش در - خانه حراج
30 فروردین 1390
برآورد
قیمت فروش
7.143%
آرتچارت | بدون‌ عنوان از عین الدین صادق زاده
بدون‌ عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
18,400 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | پرده از محمود زنده رودی
پرده
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
12,353 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌‌ی راز نهان از صداقت جباری
بدون عنوان از مجموعه‌‌ی راز نهان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | فریبندگی از محمد بزرگی
فریبندگی
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 مهر 1393
آرتچارت | نبرد از محمد بزرگی
نبرد
برآورد
 
قیمت فروش
76.471%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392
آرتچارت | بدون عنوان از مهرداد شوقی حق دوست
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 مهر 1389
آرتچارت | دو اثر بدون عنوان از عین الدین صادق زاده
دو اثر بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
35.04%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388