فروش در - خانه حراج
30 فروردین 1390
برآورد
قیمت فروش
7.143%
سایر آثار هنری سالار احمدیان

آرتچارت | آبستره خطاطانه از سالار احمدیان
آبستره خطاطانه
برآورد
€1,700
2,000 دلار آمریکا
-
€2,600
3,058 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آنلاین مزایده - 15 فروردین 1400
آرتچارت | بدون عنوان از سالار احمدیان
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,000 دلار آمریکا
-
£6,000
7,500 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 28 خرداد 1398
آرتچارت | بدون عنوان از سالار احمدیان
بدون عنوان
برآورد
£1,200
1,655 دلار آمریکا
-
£1,500
2,069 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 2 اردیبهشت 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,355 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,513 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,364 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-1.603%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون‌ عنوان از عین الدین صادق زاده
بدون‌ عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
18,400 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | پرده از محمود زنده رودی
پرده
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
12,353 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌‌ی راز نهان از صداقت جباری
بدون عنوان از مجموعه‌‌ی راز نهان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397