آرتچارت | Arg-E Rayen IV (from the Shadows and Dust Series) از ساقی .
Arg-E Rayen IV (from the Shadows and Dust Series)
برآورد
£200
282 دلار آمریکا
-
£300
423 دلار آمریکا
قیمت فروش
£191
269 دلار آمریکا
23.6%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | Arg-E Bam II (from the Shadows and Dust series) از ساقی .
Arg-E Bam II (from the Shadows and Dust series)
برآورد
£200
282 دلار آمریکا
-
£300
423 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | مسجد شاه، اصفهان  (از مجموعه کاسه‌ی وارونه) از ساقی .
مسجد شاه، اصفهان (از مجموعه کاسه‌ی وارونه)
برآورد
£200
282 دلار آمریکا
-
£300
423 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | ماسک صورت؛ فریده و خواهر برادرهای ناتنی؛ در ساحل از فردید خادم
ماسک صورت؛ فریده و خواهر برادرهای ناتنی؛ در ساحل
برآورد
£450
584 دلار آمریکا
-
£600
779 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399
آرتچارت | کاشان از ساسان بهنام بختیار
کاشان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 شهریور 1397
آرتچارت | کاپیتان آمریکا (پناهندگان) از عبدلله الجهضمي شاویش
کاپیتان آمریکا (پناهندگان)
برآورد
£2,000
2,763 دلار آمریکا
-
£3,000
4,145 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,125
1,554 دلار آمریکا
55%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | البایک (ایو جیما) از عبدلله الجهضمي شاویش
البایک (ایو جیما)
برآورد
£2,000
2,763 دلار آمریکا
-
£3,000
4,145 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,000
2,763 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES) از شیرین نشاط
WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES)
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 بهمن 1393
آرتچارت | بدون عنوان (باران شماره 2) از عباس کیارستمی
بدون عنوان (باران شماره 2)
برآورد
€2,000
2,197 دلار آمریکا
-
€3,000
3,295 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
1,977 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 19 فروردین 1401