فروش در - خانه حراج
8 آذر 1396
برآورد
قیمت فروش
40%
آرتچارت | سفیدبرفی و پسر جوان از عباس قریب
سفیدبرفی و پسر جوان
برآورد
€800
878 دلار آمریکا
-
€1,200
1,317 دلار آمریکا
قیمت فروش
€512
562 دلار آمریکا
48.8%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 اسفند 1398
آرتچارت | سفید برفی از عباس قریب
سفید برفی
برآورد
€500
612 دلار آمریکا
-
€800
980 دلار آمریکا
قیمت فروش
€614
752 دلار آمریکا
5.538%
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 آذر 1399
آرتچارت | زنی در برف از عباس قریب
زنی در برف
برآورد
€500
612 دلار آمریکا
-
€800
980 دلار آمریکا
قیمت فروش
€640
784 دلار آمریکا
1.538%
تاریخ حراج
حراج فینارته - 27 آذر 1399
آرتچارت | وطن 1 از شهرزاد چنگلوایی
وطن 1
برآورد
 
قیمت فروش
47.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397
آرتچارت | هیچ هیچ از شادی قدیریان
هیچ هیچ
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 مهر 1397
آرتچارت | I Am It's Secret از شیرین نشاط
I Am It's Secret
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1389
آرتچارت | 14 از مجموعه من، تن، وطن از شهرزاد چنگلوایی
14 از مجموعه من، تن، وطن
برآورد
 
قیمت فروش
40%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آذر 1396
آرتچارت | I am it's secret از شیرین نشاط
I am it's secret
برآورد
 
قیمت فروش
83.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 فروردین 1389