• بدون عنوان (طوبی) 1381
  • c-print mounted on Plexiglas, in artist's frame
  • عکاسی
  • 50.7 * 44.4 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 35 نسخه + 10 نسخه هنرمند
  • نسخه 3
  • امضا شده، تیتر خورده و دو بار شماره نسخه خورده و تاریخ زده شده "شیرین نشاط بدون عنوان 2003 3/35 (طوبی)" (پشت اثر)
    ابعاد کل: 66.3 * 61.5 سانتی‌متر
برآورد
£2,500
3,406 دلار آمریکا
- £3,500
4,768 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,625
7,663 دلار آمریکا
87.5%
آرتچارت | Games of desire, (2) از شیرین نشاط
Games of desire, (2)
برآورد
 
قیمت فروش
26.471%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آبان 1392
آرتچارت | مکه I (از سری منقضی شده) از زیاد انتر
مکه I (از سری منقضی شده)
برآورد
£6,000
8,219 دلار آمریکا
-
£8,000
10,959 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,300
8,630 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
ساتبیز - 3 فروردین 1400
آرتچارت | تصویر تصورات از بهمن جلالی
تصویر تصورات
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 تیر 1386
آرتچارت | از مجموعه‌ی نبض از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی نبض
برآورد
 
قیمت فروش
9.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1387
آرتچارت | از مجموعه‌ی نبض از شیرین نشاط
از مجموعه‌ی نبض
برآورد
 
قیمت فروش
9.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1387
آرتچارت | تصویر تصورات از بهمن جلالی
تصویر تصورات
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اردیبهشت 1391
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه‌ی تصرف از شیرین نشاط
بدون عنوان از مجموعه‌ی تصرف
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$6,930
1%
فروش در
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 15 مهر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
50.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 اردیبهشت 1385
آرتچارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
€3,000
3,649 دلار آمریکا
-
€4,000
4,865 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,800
9,487 دلار آمریکا
122.857%
تاریخ حراج
آرتکیوریال - 21 اردیبهشت 1400