حراج حروف: هنر جهان


27 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
اکریلیک روی بوم
99.7 * 119.1 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389

رنگ روغن و کولاژ روی کاغذ روی بوم
130 * 162 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
275%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389

چاپ و اکریلیک روی بوم
144.5 * 177.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389

اکریلیک، مداد و ورق طلا روی بوم
237 * 118.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
71.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389

126.4 * 126.4 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389

رنگ روغن و خودکار روی بوم
203 * 100 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389

رنگ روغن روی بوم
180 * 109.5 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389

اکریلیک روی بوم
200 * 150 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389

65.5 * 98.5 سانتی متر
2/7
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389

98 * 200 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
6.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389