محسن

تهران | ایران
گالری محسن در دی‌ماه سال ۱۳۸۸ با هدف نمایش جریان روز هنر معاصر با رویکردی بینارشته‌ای تاسیس شد. گالری می‌کوشد با برپایی منظم نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی، برگزاری گفت‌وگوها و نشست‌های تخصصی، شرکت در آرت‌فرها و انتشار کتاب، مجله‌ی تخصصی و سالنامه‌ی داخلی، ضمن همراهی با هنرمندان و تعامل با کیوریتورها، منتقدان و مجموعه‌داران به تبادل با سطح گستردهای از مخاطبان و ارتباط موثر با عرصه‌ی بین‌المللی هنرهای تجسمی بپردازد.
 
در کنار سالن اصلی گالری (منفی‌یک)، پروژه‌های محسن از سال ۱۳۹۴ در قالب سه فضای «پاسیو»، «حیاط» و «بام» با هدف به چالش کشیدن شیوه‌ی عرفی نمایش آثار هنری در چاردیواری سفید بنا گذاشته شد تا ضمن ترغیب هنرمندان علاقه‌مند به هنرهای چیدمانی و چندرسانه‌ای، مخاطبان را نیز به تجربه‌ای دیگر در فضایی انعطافپ‌ذیرتر دعوت کند.
آرت فرهای گذشته

آرت دبی 2022
دبی
18 اسفند - 22 اسفند 1400
آسیا اکنون 2021
29 مهر - 2 آبان 1400
کانتمپرِری استانبول 2021
13 مهر - 18 مهر 1400
تیر آرت 1399
تهران
6 تیر - 17 تیر 1399
آرت دبی 2020
دبی
6 فروردین - 9 فروردین 1399
کانتمپرری استانبول 2019
21 شهریور - 24 شهریور 1398
تیر آرت 1398
تهران
4 تیر - 7 تیر 1398
کانتمپرری استانبول 2018
28 شهریور - 1 مهر 1397
تیر آرت 1397
تهران
3 تیر - 9 تیر 1397
آرت دبی 2018
دبی
28 اسفند - 4 فروردین 1397