برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
- £50,000
64,935 دلار آمریکا
قیمت فروش
£56,250
73,052 دلار آمریکا
25%
آرتچارت | مه روشن از شیرازه هوشیاری
مه روشن
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1394
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12.941%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | بدون عنوان از منوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1395
آرتچارت | اربیل: واقعیت های جدید از فخر النساء زيد
اربیل: واقعیت های جدید
برآورد
£30,000
37,253 دلار آمریکا
-
£50,000
62,089 دلار آمریکا
قیمت فروش
£69,850
86,738 دلار آمریکا
74.625%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402
آرتچارت | شیخ‌ها از فائق حسن
شیخ‌ها
برآورد
£12,000
16,540 دلار آمریکا
-
£18,000
24,810 دلار آمریکا
قیمت فروش
£65,250
89,938 دلار آمریکا
335%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400