برآورد
£5,000
6,989 دلار آمریکا
- £7,000
9,785 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,693 دلار آمریکا
27.5%
آرتچارت | گل سیاه بی بو از بها عامر
گل سیاه بی بو
برآورد
£5,000
7,042 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,375
8,979 دلار آمریکا
1.923%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | Ishtar IIX از بها عامر
Ishtar IIX
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£10,000
14,085 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,775 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | شاخه های سفید از فریده لاشایی
شاخه های سفید
برآورد
 
قیمت فروش
34.615%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | بدون عنوان از محمد حمیدی
بدون عنوان
برآورد
£6,000
7,525 دلار آمریکا
-
£10,000
12,542 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
9,595 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از محمد حمیدی
بدون عنوان
برآورد
£8,000
10,034 دلار آمریکا
-
£12,000
15,051 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,200
12,793 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از جلال الدین سلطان کاشفی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 بهمن 1385
آرتچارت | از مجموعه‌ی حافظ از فرح اصولی
از مجموعه‌ی حافظ
برآورد
€4,000
4,199 دلار آمریکا
-
€6,000
6,298 دلار آمریکا
قیمت فروش
€9,000
9,447 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | طبیعت بی‌جان I از ابراهیم الدسوقی
طبیعت بی‌جان I
برآورد
£6,000
7,462 دلار آمریکا
-
£8,000
9,949 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,680
9,551 دلار آمریکا
9.714%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از عادل السیوی
بدون عنوان
برآورد
£2,000
2,484 دلار آمریکا
-
£3,000
3,725 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,525
11,828 دلار آمریکا
281%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1402