آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$85
750%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 29 مرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از حسین کاظمی
بدون عنوان
برآورد
€1,200
1,281 دلار آمریکا
-
€1,800
1,921 دلار آمریکا
قیمت فروش
€800
854 دلار آمریکا
46.667%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | عشاق از عُمَر ال نقدی
عشاق
برآورد
£1,000
1,372 دلار آمریکا
-
£1,500
2,058 دلار آمریکا
قیمت فروش
£829
1,137 دلار آمریکا
33.7%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | بدون عنوان از حسین کاظمی
بدون عنوان
برآورد
€1,200
1,281 دلار آمریکا
-
€1,800
1,921 دلار آمریکا
قیمت فروش
€800
854 دلار آمریکا
46.667%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از حسین کاظمی
بدون عنوان
برآورد
€1,200
1,281 دلار آمریکا
-
€1,800
1,921 دلار آمریکا
قیمت فروش
€900
961 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
میلون - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$10
-
$10
قیمت فروش
$170
1600%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 5 شهریور 1401
آرتچارت | لطیف از اردشیر محصص
لطیف
برآورد
€200
225 دلار آمریکا
-
€300
338 دلار آمریکا
قیمت فروش
€200
225 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | بدون عنوان از آلفرد بسبوس
بدون عنوان
برآورد
£2,500
3,290 دلار آمریکا
-
£4,000
5,265 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | Menorah III از اردشیر محصص
شمعدان 3
برآورد
£800
1,127 دلار آمریکا
-
£1,200
1,690 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399