• دریا 1392
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 25 * 228 سانتی متر
  • در خلق این اثر از شعله بر روی رنگ‌ماده و بوم استفاده شده است.
برآورد
€4,500
5,202 دلار آمریکا
- €5,500
6,358 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری هانیبال سروجی

آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال سروجی
بدون عنوان
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال سروجی
بدون عنوان
برآورد
€1,300
1,503 دلار آمریکا
-
€1,800
2,081 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,950
2,254 دلار آمریکا
25.806%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | اسب از هانیبال سروجی
اسب
برآورد
€5,500
6,358 دلار آمریکا
-
€6,500
7,514 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,254 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,503 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,081 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+25.806%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | زمین از هانیبال سروجی
زمین
برآورد
€4,500
5,202 دلار آمریکا
-
€5,500
6,358 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400