برآورد
£10,000
13,906 دلار آمریکا
- £15,000
20,859 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,750
17,730 دلار آمریکا
2%
سایر آثار هنری حسن سلیمان

آرتچارت | بدون عنوان (قایق‌ها) از حسن سلیمان
بدون عنوان (قایق‌ها)
برآورد
£800
1,106 دلار آمریکا
-
£1,200
1,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,250
5,874 دلار آمریکا
325%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از حسن سلیمان
طبیعت بی‌جان
برآورد
£1,500
1,881 دلار آمریکا
-
£2,500
3,136 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,040
2,559 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | الاغی در کنار بازار از حسن سلیمان
الاغی در کنار بازار
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
-
£2,000
2,760 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,386
1,913 دلار آمریکا
7.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,255 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,156 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,435 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+64.68%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از إيتيل عدنان‎
بدون عنوان
برآورد
£8,000
9,942 دلار آمریکا
-
£12,000
14,912 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,700
15,782 دلار آمریکا
27%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | پرتره‌ی یک دختر از عُمَر ال نقدی
پرتره‌ی یک دختر
برآورد
£7,500
10,289 دلار آمریکا
-
£10,000
13,719 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,838
14,868 دلار آمریکا
23.857%
تاریخ حراج
بونامز - 20 بهمن 1400
آرتچارت | پرتره‌ی هنرمند هند عدنان از ابراهیم الدسوقی
پرتره‌ی هنرمند هند عدنان
برآورد
£8,000
11,183 دلار آمریکا
-
£12,000
16,774 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,200
14,258 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400